תקנון האתר

 

 

 

אתר https://iconix.co.il/ הינו אתר אלקטרוני למכירת מוצרי קוסמטיקה (להלן “ICONIX“ ו/או "אייקוניקס").
האתר נסלק באמצעות חברת “icredit” אשר הינה פלטפורמת סחר אלקטרוני מתקדמת במתן שירותי סליקת אשראי אלקטרוני בעלת אבטחה מסוג SSL, באמצעותה יכול ציבור הגולשים באתר להזמין ולרכוש את מוצרי ICONIX.
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש וכל רכישה שייעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך הלקוח לבין אייקוניקס.
אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון להלן בקפידה, הזמנה ו/או רכישה ו/או שימוש באתר כמוה כהסכמה לתנאי התקנון המהווים הסכם מחייב בינך לבין אייקוניקס.
אתר אייקוניקס הינו אתר אינטרנט המנוהל ומופעל על ידי מספר צוותים, בכל סוגיה או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות לכתובת המייל: info@iconix.co.il או למספר הטלפון: 09-7664811.
תנאי השימוש באתר: רשאים להשתתף ולהזמין מוצרים תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם ובבעלותם תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות אשר ניתן לסליקה במועד הרלוונטי.
ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך רכישת המוצרים.
המכירה היא של המוצרים המוצעים באתר למכירה ומצוין כי הם קיימים במלאי ואכן נמצאו זמינים למכירה במלאי אייקוניקס במועד ביצוע ההזמנה.
מולאו פרטי ההזמנה במלואם ובמדויק באופן המאפשר חיוב הלקוח ומשלוח המוצר.
ניתן אישור למימוש הזמנת הלקוח ע”י חברת האשראי.
אייקוניקס רשאית למנוע ממך להשתתף ברכישה באמצעות האתר בכל אחד ואחד מהמקרים הבאים:
אם מסרת פרטים שגויים או לא שלמים.
אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באייקוניקס או בלקוחותיה ו/או המשתמשים באתר.
אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם אייקוניקס.
אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באתר או מאייקוניקס.
אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
המוצרים המוצעים והמכירה: תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים באתר והם המחייבים ולא התמונות. במידה וחלה טעות בהדפסה / הקלדה, בתיאור המוצר ו/או מחירו, או טעות אחרת – רשאית אייקוניקס לבטל את הזמנה ו/או הרכישה, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או כנגד אייקוניקס.
פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל על-ידי התקשרות ישירות עם צוות האתר.
הזמנות רכישה: רכישה באתר – לצורך ההזמנה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים לרבות שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת מדויקת כולל מיקוד וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי לרבות תוקפו ופרטים בדבר ההזמנה המבוקשת.
עם אישור חברת האשראי את חיובך בעסקה, תישלח אליך הודעה על אישור העסקה למעקב לכתובת תא הדואר האלקטרוני המופיע בהזמנה.
המוצרים יישלחו באמצעות חברת “HFD” וכפוף לתשלום עבור השליחות ומסירת הרכישה בכתובת שמסרת כאמור להלן.
רכישה טלפונית – לצורך ההזמנה תצטרך להזדהות ולהמציא את כל הפרטים כמפורט לעיל.
במקרה שבו המזמין בחר שלא להשאיר באתר פרטי כרטיס אשראי לחיוב ההזמנה או ביצע הזמנה טלפונית, השלמת ההזמנה תחשב רק לאחר השלמת מסירת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת האשראי. המועד למשלוח המוצרים יחל רק לאחר אישור חברת האשראי.
במקרה בו בוצעה הזמנה באתר והלקוח ביקש כי לצורך פרטי האשראי יחזרו אליו, והלקוח לא השיב תוך 7 ימים לפנייה הטלפונית של אייקוניקס ו/או לפניית אייקוניקס בדואר אלקטרוני, אייקוניקס תהא רשאית להתייחס להזמנה כבטלה ומבוטלת ללא כל צורך בפעולה נוספת וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כנגד אייקוניקס.
יצוין כי אינך חייב לפי חוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את ההזמנה. אייקוניקס תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא עפ”י המפורט בתקנון זה.
הגשת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית. האחריות להגשת פרטים מדויקים ומלאים חלה על המזמין וכאמור היא תנאי לקבלת הזמנה. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאייקוניקס ו/או מי מטעמה. בכל מקרה של פרטים כוזבים או לא מדויקים או לא מלאים, לאייקוניקס שמורה הזכות שלא לקבל ממך את ההזמנה ולא לבצע עבורך את הרכישה.
תנאי יסודי לכך שהזמנה כלשהי או עדכון שלה יבוצעו הוא קליטת ההזמנה במחשבי אייקוניקס באופן תקין ומסודר, כשההזמנה מכילה את כל הפרטים הנדרשים. אייקוניקס אינה יכולה ולא תתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן משובש, או באם לא מולאו כל הפרטים הדרושים או באם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, בין אם מקור התקלה במחשבי אייקוניקס ובין אם במחשב שלך. למען הסר ספק, מועד ההזמנה ייחשב כמועד שבו היא נקלטה במחשבי אייקוניקס.
תשלום עבור ההזמנה: מחיר המוצרים באתר כולל מע”מ כחוק.
הסליקה באתר מבוצעת באמצעות חברת “credit”. ככל שאושרה העסקה ע”י חברת האשראי והמוצר המוזמן זמין במלאי – החיוב באתר הינו מיידי.
אייקוניקס נוקטת משנה זהירות בכול הנוגע לסודיות באתר, ולשם כך מוצפן כל שימוש בכרטיס אשראי לפי תקן SSL. לאחר השלמת העסקה לא נשמרים פרטי כרטיס האשראי.
השלמת עסקה / הזמנה הינה רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע החיוב. במקרה של סירוב, לא תבוצע העסקה.
אחריות: השירות באתר אייקוניקס ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אייקוניקס בגין השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
אייקוניקס עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר. יחד עם זאת, אייקוניקס אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, או יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. אייקוניקס לא תישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לא תהא אחראית לכל בעיה טכנית, אם תיגרם, אשר תמנע ממך מלהגיש הזמנה או לעדכן אותה.
על אייקוניקס ו/או מי מטעמה לא תחול אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין מכול סוג, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או בגין כל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל דמי נזק בגין אבדן נתונים או אבדן רווחים, אי יכולת לעשות שימוש באתר, או בגין אספקת או אי אספקתם של מוצרים, או בכל מידע, מוצר וכיו”ב בין עפ”י הסכם ובין עפ”י דין.
קניין רוחני: כל זכויות הקניין הרוחני לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכויות יוצרים, שיטות וסודות מסחריים, הינם רכושה של אייקוניקס בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר, תמונה או נתון אחר הקשור בהפעלתו.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של אייקוניקס מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ואין לעשות כל שימוש בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר אייקוניקס בלא קבלת הסכמתה של אייקוניקס מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר אייקוניקס לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של אייקוניקס מראש ובכתב.
שמה של אייקוניקס וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, סימני המסחר של אייקוניקס (בין אם נרשמו ובין אם לא) אין לעשות בהם כול שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של אייקוניקס.
ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו`) שנמסרו לפרסום על ידי היצרנים ו/או חברות המציעות מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.
סמכות שיפוט מקומית: הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.