תודה על התעניינותך בהצטרפות למועדון הלקוחות של "אייקוניקס" (להלן: "המועדון"), אשר מופעל ומנוהל על ידי אייקוניקס סמארט ריטואל בע"מ, ח.פ. 513209742 (להלן: "החברה"). החברות במועדון מעניקה תנאים מיוחדים ללקוחותינו והשתתפות במבצעים מעת לעת.

החברה מפעילה את אתר האינטרנט שכתובתו: www.iconix.co.il (להלן: "אתר האינטרנט"). השימוש באתר האינטרנט כפוף לתקנון השימוש באתר, למדיניות הפרטיות ולתקנון מועדון לקוחות זה.

א. תנאי ההצטרפות למועדון אייקוניקס

החברות במועדון תתאפשר לכל אדם, שגילו 16 שנים ומעלה, בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה. קטינים ידרשו להציג אישור מראש מהוריהם לצורך ההצטרפות למועדון.

בכדי להצטרף למועדון יש למלא את טופס הבקשה שבתחתית העמוד. נציגי החברה יבחנו את פרטי הבקשה ויצרו עמכן קשר במקרה הצורך לקבלת פרטים נוספים. החברה רשאית לדחות בקשות הצטרפות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק.

הצטרפות למועדון אינה כרוכה בשלב זה בתשלום ואולם החברה תהיה רשאית לקבוע בעתיד כי חברות במועדון תהיה כרוכה בתשלום דמי חברות, בכפוף למתן הודעה מתאימה מראש לחברות המועדון.

החברות וההטבות במועדון, הן אישיות לחברות המועדון ולא ניתנים להעברה לאחרים באופן מזדמן או קבוע. החברות במועדון מתחילה רק לאחר קבלת אישור מטעם החברה וכל עוד לא נקבע אחרת היא לתקופה בלתי מוגבלת.

בטופס הפרטים האישיים שיש למלא בכדי להצטרף למועדון הלקוחות תתבקשנה למסור פרטים אישיים מזהים כגון שם מלא, דוא"ל, טלפון ועוד. השימוש בפרטים האישיים שלכן הנו בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.

 

הצטרפות למועדון הלקוחות מהווה גם אישור הצטרפות לדיוורים שיווקיים (מייל/ SMS/ WhatsApp) שוטפים מטעם החברה וזה הוא תנאי יסודי לחברות במועדון הלקוחות.


אם בחרתן למסור לנו את הפרטים האישיים שלכן בכדי להצטרף למועדון, עליכן לוודא שמדובר בפרטים המדויקים ולעדכן אותנו בשינויים שיחולו בעתיד. פרטים שאינם מעודכנים יכולים להוביל לאובדן חבילות ו/או מידע כגו ואי קבלת הודעה אודות מבצעים וכתוצאה מכך להפסד. מוסכם שהחברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק.

ב. ביטול או הסרה מרשימת התפוצה

החברות במועדון לא ניתנת להקפאה או השהייה. 

לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובמיוחד עקב מעשה בניגוד לחוק או לתקנון זה, לרבות שימוש לרעה בחברות במועדון, מסירת פרטים שגויים בזדון או בכל מקרה אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה שתראה בו עילה לביטול, החברה תהא רשאית להסיר את חברת המועדון מרשימת התפוצה לאלתר.


חברת מועדון רשאית להודיע לחברה על רצונה לבטל את חברותה במועדון באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת info@iconix.co.il; בדואר רשום לכתובת החרושת 2 כפר-סבא או באמצעות פנייה למוקד השירות שלנו בטלפון 09-7664811. בכל מקרה, ניתן להסיר את החברות במועדון באמצעות קישור ייעודי שנמצא בתחתית כל מייל שיווקי שמתקבל מהחברה, או בגוף הודעת ה-SMS בו גם-כן קיים קישור לביצוע הסרה מרשימת התפוצה ו/או מספר לשליחת בקשת ההסרה.

בכל מקרה של סיום או ביטול החברות במועדון, לרבות במקרה בו החברה החליטה על כך, לא תהיה זכאית חברת מועדון להחזר כספי כלשהו בגין תשלום ששולם בקשר עם החברות במועדון (ככל ששולם כזה) או בגין כל הפסד ו/או נזק לכאורה.

 

ג. הטבה ראשונה שמזכה החברות במועדון הלקוחות

מיד לאחר ההרשמה למועדון הלקוחות תקבלי קופון הנחה בסך 20% עבור הקנייה הראשונה שלך באתר.

מעת לעת תקבלי הודעות אודות מתנות והטבות בלעדיות נוספות שאנו מעניקים לחברות המועדון.

 

ד. שונות

החברה שומרת על זכותה לשנות בכל זמן תנאים מתנאי תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי, או להפסיק את פעילות המועדון באופן כזה או אחר, באופן זמני או לצמיתות, בכפוף להודעה על מהות השינוי או הפסקת פעילות המועדון כ-30 ימים מראש.
הוראות תקנון מועדון לקוחות זה יגברו על כל פרסום אחר בקשר להטבות הקשורות במועדון בפלטפורמות הפרסום של החברה ו/או בכלל.

סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל תביעה או סכסוך הנוגע לתקנון זה, תהא נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

התקנון מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד.