מדיניות הפרטיות

א. כללי

1. בעלי אתר ICONIX.CO.IL (להלן "הנהלת האתר") מכבדים את פרטיותן של המשתמשות הנכנסות לאתר ו/או המשתמשות בשירותים השונים ורוכשות המוצרים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת הנהלת האתר במידע שנמסר לה על ידי המשתמשות באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצעת המשתמשת שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליה נחשפת המשתמשת באמצעותו.

2. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

3. הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד.


ב. תקציר מדיניות הפרטיות:

מהי מדיניות הפרטיות ולמה היא משמשת?

מסמך זה מתאר כיצד אנו אוספים מידע ומשתמשים בו.

אילו נתונים אנו אוספים?

אנו אוספים מידע הנחוץ לנו, לדוגמה, מידע שאת מספקת לנו, מידע אודות השימוש שלך בשירותים ובמוצרים שלנו, מידע הקיים במערכות שלנו ומידע נוסף מצדדים שלישיים.

כיצד אנו משתמשים במידע?

אנו משתמשים במידע כדי לספק לך וללקוחות החברה האחרות שירותים ומוצרים, לפתח מוצרים חדשים, לשתף פעולה באספקת מוצרים, להגן על החברה ולקוחותיה, לפנות אלייך בנוגע לפעילותך עימנו, לצורכי ניהול ובקרה שוטפים, ועל מנת לשלוח לך תוכן בעל אופי פרסומי.

מהן אפשרויות הבחירה שלך?

אנו מאפשרים לך לקבוע את ההעדפות שלך בנוגע לשימוש במידע אודותייך. לדוגמה, בכל עת את רשאית להודיע לנו לחדול משיגור הודעות שיווקיות בעלות אופי פרסומי, למחוק או לחסום קובצי עוגיות (Cookies), לעדכן את פרטייך האישיים ועוד.

עם מי אנו משתפים את המידע?

אנו משתפים מידע בתוך החברה, לעיתים עם שותפים וכן עם אחרים כדי לממש את מטרות השימוש במידע אודותייך בהתאם למדיניות זו.

כיצד אנו משתמשים במידע סטטיסטי ולא מזהה?

אנו משתמשים בנתונים סטטיסטיים ונתונים לא מזהים נוספים למטרות עסקיות. לדוגמה, יצירת דו"חות סטטיסטיים לשימושים פנימיים.

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגרי המידע שלנו. אנו עשויים לאחסן ולעבד מידע באתרים שונים ברחבי העולם, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.

כמה זמן נשמר המידע?

אנו שומרים את המידע בהתאם לנדרש לנו על מנת לספק את השירותים שלנו, לצרכים ניהוליים ועל פי החוק.

כיצד אנו מגנים על המידע?

אנו מאבטחים את המידע אודותייך ומגנים עליו בהתאם לסטנדרטים המחמירים ביותר.

מה בדבר נוהגי הפרטיות של צדדים שלישיים?

מדיניות פרטיות זו נוגעת לפעילות בשירותים של החברה בלבד.

כיצד המדיניות משתלבת עם תנאי השימוש?

מדיניות הפרטיות מהווה חלק מתנאי השימוש.


ג. רישום באתר ומסירת מידע להנהלת האתר

4. חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת מידע אישי כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עימך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות אשר חובה למלאם, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלי להשתמש בשירותי האתר (להלן "ההרשמה").

5. להנהלת האתר מאגר מידע בו ישמרו פרטייך (שם, כתובת, טלפון ומייל), אשר בין מטרותיו דיוור ישיר וקשר עם הלקוחה, מתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, שליחת מוצרים.

6. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמשת כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונה ובהסכמתה של המשתמשת. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה והרכישה.

7. המשתמשת מצהירה ומתחייבת בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצעה את ההרשמה ו/או מסרה את המידע בשמה ועבור עצמה בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשתה לעשות כן, במפורש.

8. המידע שמסרה המשתמשת וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיה ופעולותיה באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.


ד. איסוף ושימוש במידע

9. הנהלת האתר רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשת במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמשת, לרבות במהלך השימוש באתר ובמהלך הצפייה והשימוש בתכנים שהאתר מציע, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמשת) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמשת ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי הנהלת האתר, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש להנהלת האתר שיתוף פעולה עסקי. בנוסף, רשאית הנהלת האתר לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמשת אישית.

10. כמו כן, רשאית הנהלת האתר לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמשת ו/או במידע שנאסף אודותיה, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמשת במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהנהלת האתר תציע במסגרת האתר למשתמשות באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשות באתר.

11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמשת את פרטי ההתקשרות שלה להנהלת האתר והסכמתה לקבלת דיוור ישיר, תהיה הנהלת האתר רשאית לשלוח למשתמשת, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, ב-SMS, ב-WhatsApp ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמשת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של הנהלת האתר. יובהר, כי הדיוור מתבצע באמצעות מערכת, אשר מסופקת להנהלת האתר על ידי ספק חיצוני, אשר נותן שירותים להנהלת האתר. לפיכך ידוע למשתמשת כי הנהלת האתר לא תישא באחריות במקרה של תביעה על פי חוק הספאם ו/או במקרה של תקלה שאינה בשליטת הנהלת האתר. המשתמשת תהיה רשאית לבטל בכל עת את הסכמתה ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה.

12. האתר משתמש בעוגיות (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשת, להקל על גלישתה של המשתמשת באתר, לאפיין את המוצרים המתאימים לה, להתאים לגולשת פרסומות מותאמות, אף בגלישתה באתרים אחרים, למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות כאחד, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

13. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמשת יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמשת מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולשת באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשה, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והנהלת אתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

14. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועצי בקובץ העזרה של הדפדפן. זכרי, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

* שיחות שמבוצעות עם המוקד הטלפוני מוקלטות ע"י החברה לצרכי בקרה ושיפור השירות.

 

ה. שימוש בכלים לניתוח נתונים

15. האתר עושה שימוש בכלי Google Analytics, אשר הינו שירות לניתוח נתוני אינטרנט המוצע ומסופק על-ידי חברת Google Inc. ‏(להלן "שירות הניתוח" ו-"Google", בהתאמה). שירות הניתוח משתמש בקובצי Cookies, שהינם קובצי טקסט השמורים במחשבך, על מנת לנתח את פעילות המשתמשות באתר. המידע שנאסף ונשמר על ידי קובץ ה-Cookie אודות שימושך יועבר לידי Google ויוחזק על גבי שרתיה.

16. Google תעשה שימוש במידע שנאסף, בין היתר, לשימושים הבאים: הערכת שימושך באתר, הפקת דו"חות פעילות באתר, הספקת שירותים שונים הקשורים לפעילות באתר וברשת האינטרנט ועוד. Google עשויה להעביר את המידע לידי צד ג', באם תידרש לעשות כן על פי דין ו/או לשם עיבוד המידע באמצעות צד ג' אשר יפעל מטעם Google. לידיעתך, Google לא תשייך את כתובת ה-IP שלך לכל נתון אחר השמור בידיה. מידע נוסף אודות השימוש הנעשה במידע על ידי Google, ניתן למצוא בקישור הבא: www.google.com/policies/privacy/partners.

17. האתר עושה שימוש בשיווק מחדש עם שירות הניתוח לשם פרסום מקוון, אשר יציג מודעות באתרי אינטרנט על ידי צד ג' או Google. לשם ביצוע הפעולה האמורה, האתר, צד ג' ו-Google משתמשים בקובצי Cookie, על מנת להתאים ביעילות מודעות שונות בהתאם לביקורים קודמים באתר.

18. כאמור, יש באפשרותך למנוע שמירת קבצי Cookies באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הינך עושה שימוש, אך בשל כך ייתכן ולא תוכלי לבצע שימוש מלא באפשריות השונות המוצעות באתר. בנוסף, יש באפשרותך אף למנוע העברה או עיבוד של המידע (המצוי ב-Cookies) על ידי Google, אודות שימושך באתר, זאת על ידי ביטול השתתפותך (Opt-Out).

               לשם כך, עלייך להוריד ולהתקין את ההרחבה (Google Analytics Opt-out) הזמינה בקישור הבא: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

19. בעצם השימוש באתר, הינך נותנת את הסכמתך לביצוע שירות הניתוח, כמתואר לעיל, באמצעות חברת Google.

20.          בנוסף, אלוקווה של אוראקל המשמש לצורכי ניהול ושיווק. השימוש במידע על ידי אוראקל כפוף למדיניות הפרטיות של אוראקל (https://www.oracle.com/legal/privacy/services-privacy-policy.html). ניתן למנוע את איסוף המידע אודותייך באמצעות מנגנון הסרה (https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html).


ו. מסירת מידע לצד שלישי

הנהלת האתר תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמשת בשמה ו/או בפרטי זהותה, כגון שם וכתובת המשתמשת, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

  • על פי דרישת המשתמשת ו/או בהסכמתה המפורשת;

  • ככל שהדבר דרוש לצורך קבלת השירותים המוצעים באתר.

  • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה.

  • בכל מקרה בו הפרה המשתמשת את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצעה המשתמשת או ניסתה לבצע המשתמשת ו/או מי מטעמה, באמצעות האתר ו/או בקשר איתה, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;

  • בשל צו שיפוטי המורה להנהלת האתר למסור את המידע לצדדים שלישיים;

  • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמשת ו/או מי מטעמה לבין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה;

  • בכל מקרה בו תסבור הנהלת האתר, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של הנהלת האתר, של המשתמשת ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

  • במקרה בו העבירה ו/או המחתה הנהלת האתר לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמשת, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

  • אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות הנהלת האתר להעביר לצדדים שלישיים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמשת בשמה ו/או בפרטי זהותה באופן ישיר.


ז. אבטחת מידע

21. הנהלת האתר עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשות האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמשת, כי הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשת, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

22. הנהלת האתר תשתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמשת לבין שרתי האתר והנהלת האתר.

23. הנהלת האתר עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמשת או המבקרת באתר לבין מחשבי הנהלת האתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, הנהלת האתר נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

24. הנהלת האתר מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של הנהלת האתר וכי ידוע למשתמשת שהנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

25. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.


ח. מידע אודות כרטיסי אשראי

26. האתר כולל כלים לביצוע תשלומים ורכישות מקוונים. כל התשלומים באתר נעשים באמצעות ספק שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS  (Payment Card Industry Data Security Standard), תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי. בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי של משתמשת מורשה יש לפנות לחברת האשראי ולפעול בהתאם להנחיותיה.


ט. יצירת קשר בנושא פרטיות

27. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאית לעיין במידע אודותייך אשר מצוי במאגר הנהלת האתר ואף לבקש מהנהלת האתר לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל הנהלת האתר באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר.

28. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלחי דואר אלקטרוני באמצעות עמוד "יצירת קשר "באתר או בדוא"ל info@iconix.co.il או בטלפון 09-7664481 או באמצעות שליחת דואר לכתובת: החרושת 2 כפר-סבא. בכל תכתובת להנהלת האתר יש לכלול את פרטייך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. הנהלת האתר תשתדל להגיב לבקשה בזמן סביר.